مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری
 
مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری
 • کد خبر: 9792
 • تاریخ مخابره: 1394/06/03
 • زمان مخابره : 10:43
 • نام عکاس :
 • مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/7f025e86_e8d4_4f76_a11d_cc22630880e2.jpg مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری
 • مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/cbf53daa_4860_451d_9067_e093b872c0b4.jpg مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری
 • مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/a1451017_b40a_49d7_ae3e_6770be5d7fcc.jpg مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری
 • مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/f9fcfefa_18d1_4d35_ad12_4f2a16034bc4.jpg مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری
 • مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/ce26de54_ddb9_4955_b40d_8f64cd9fb457.jpg مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری
 • مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/d19b36dc_09a4_433e_bbd4_a41f2a180ba6.jpg مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری
 • مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/4b811ba5_6688_44d3_9f5e_25eff842d727.jpg مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری
 • مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/7e3d4f3b_ec79_402b_bfce_fc41180df1a1.jpg مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری
 • مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/2973fcda_030a_417d_89be_791a952714c6.jpg مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری
 • مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/e3704273_58bc_478b_901b_7529c6d7f351.jpg مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری
 • مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/572c7f68_b16f_4368_a25b_962322708142.jpg مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری
 • مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/575557ca_3543_4933_983f_83853ec747fd.jpg مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری
 • مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/2b7abe0b_aaf4_4cd6_80a8_4a21e2516242.jpg مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری
 • مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/092cc2f5_60b1_469b_8bb1_991626c28f8d.jpg مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری
 • مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/f9d98508_d44b_427f_b23a_340dd18f761a.jpg مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری
 • مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/1d672e1b_c1db_4586_9d5e_d47ce07bfd45.jpg مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری
 • مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/a12e08b2_02c2_48f7_afde_0b4b51d8a9bd.jpg مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری
 • مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/0e9ef9f0_1c26_4cb6_a8f9_c3b21dd7a384.jpg مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری
 • مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/e281f773_ab95_4be9_bff0_25efb0ee401b.jpg مراسم افتتاح تقاطع سه سطح شهید حمید باکری
مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

زیتون آماده دریافت نظرات،اخبار و تحلیل های مخاطبین جهت انعکاس می باشد.