همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی
 
همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی
 • کد خبر: 9019
 • تاریخ مخابره: 1394/05/06
 • زمان مخابره : 14:09
 • نام عکاس :
 • همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/07/Orginal/a53f8aa0_3d1c_4460_b64a_03debe3fe1e9.jpg همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی
 • همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/07/Orginal/c11f2f8f_cd89_4d56_a5ad_4d2709c40ad2.jpg همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی
 • همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/07/Orginal/a89c8775_e6c1_4e07_a603_1bae4844e945.jpg همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی
 • همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/07/Orginal/fa975f15_544c_4f9b_bb7a_cb46b737c99e.jpg همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی
 • همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/07/Orginal/b907d947_6b3d_4a5d_b9b7_db52b9e2019e.jpg همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی
 • همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/07/Orginal/b241e838_45cd_4fbf_98d0_215cff3963d5.jpg همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی
 • همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/07/Orginal/4eb755fe_943d_48e1_8012_516615bebfcb.jpg همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی
 • همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/07/Orginal/989fce68_11d0_45a5_8842_cabadbd4f7e1.jpg همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی
 • همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/07/Orginal/865b88be_cc44_4766_b1ff_79ca72369b77.jpg همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی
 • همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/07/Orginal/1f260307_b58f_43a0_99c2_7f797b032e18.jpg همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی
 • همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/07/Orginal/1bbdb9c7_b2b6_4012_8859_8b74ac1f423d.jpg همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی
 • همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/07/Orginal/54303363_1805_4441_96f0_77bce31200e7.jpg همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی
 • همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/07/Orginal/2a4f7024_43a7_407d_9adb_6e7a3d2199e9.jpg همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی
 • همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/07/Orginal/068fcbbf_ff42_4f7d_b9a6_da3dac331f4e.jpg همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی
 • همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/07/Orginal/82927fa4_9d27_4f80_8e54_c4737753cf6c.jpg همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی
 • همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/07/Orginal/ad9d8e62_2697_4bc7_a480_122f0ca6c032.jpg همایش بزرگداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به آذربایجانشرقی
مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

زیتون آماده دریافت نظرات،اخبار و تحلیل های مخاطبین جهت انعکاس می باشد.