دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب
 
دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب
 • کد خبر: 8103
 • تاریخ مخابره: 1394/04/02
 • زمان مخابره : 22:14
 • نام عکاس :
 • دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/06/Orginal/53e4c16a_75d2_4d9c_b050_5f8070f2f2c3.jpg دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب
 • دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/06/Orginal/b5b51d3e_98c3_458d_9e48_931f167478d5.jpg دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب
 • دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/06/Orginal/4c9c1d76_c7d4_40a7_b9a6_07cc9a97a824.jpg دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب
 • دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/06/Orginal/951a4b08_7b22_4593_b46d_8e8345ad107f.jpg دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب
 • دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/06/Orginal/ee2040cb_53e1_45c7_b30b_13f211dfe216.jpg دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب
 • دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/06/Orginal/96d93333_efe5_45e0_a923_1e849b3eba00.jpg دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب
 • دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/06/Orginal/32b5d752_4db3_47d8_bbdb_59638f552254.jpg دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب
 • دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/06/Orginal/01da1371_6639_466e_a209_d32ec6a7d01a.jpg دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب
 • دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/06/Orginal/0b997e57_72d1_4fc6_a45c_91df02526e44.jpg دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب
 • دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/06/Orginal/0d92e648_dca3_4340_811d_d9c3bc30dfb5.jpg دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب
 • دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/06/Orginal/92be6487_aaf3_4276_a261_e4984df7e840.jpg دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب
 • دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/06/Orginal/57db209f_1e01_4b2a_88b8_f3235a429e1c.jpg دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب
 • دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/06/Orginal/3a75c6e8_8748_4eef_b144_d8eab0e5176d.jpg دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب
 • دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/06/Orginal/fb4bc9a5_7949_4c40_96dc_3eee98be50dd.jpg دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب
 • دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/06/Orginal/2eea128f_7934_43ec_b578_6bb8dc2e16d2.jpg دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب
 • دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/06/Orginal/e1b9f7c0_5b4b_4fac_8b8a_3f5a8f492d42.jpg دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب
 • دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/06/Orginal/d336dec0_bb99_4f00_adcc_43f88e22daee.jpg دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب
مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

زیتون آماده دریافت نظرات،اخبار و تحلیل های مخاطبین جهت انعکاس می باشد.