برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 
برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • کد خبر: 6952
 • تاریخ مخابره: 1394/02/30
 • زمان مخابره : 13:22
 • نام عکاس :
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/d5163d3c_d714_4135_9410_bdfa17fafe1e.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/654b100c_fecb_4767_af78_a4446d7e6433.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/d20c3bc6_879c_4bfa_a468_5f84a789e1ea.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/244f4015_9cc5_431b_9a1f_69f371ec7437.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/05d30fe7_8019_491e_b782_b7278391949a.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/ce2da886_db59_4822_b275_f9538d2b940a.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/604fea80_0a26_4620_ab3f_e8eb2cdce6cb.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/be868011_41cf_4a83_a16f_e72d784180b9.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/5c129308_8c7e_4d68_b5be_0af53b99414f.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/b5820f25_2764_4fbb_bf06_917b65d1c9b7.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/36ecdb3f_e327_4db1_9b2d_3ff749db1c71.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/b54d6e2d_3c25_46ae_9e93_1ee6cdf5df38.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/7f26d245_b8a1_45cd_bb8b_711dc7231873.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/63e61741_456f_4d3c_a56f_7a3c6787ad85.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/9c42eed0_cc9a_47e6_9f89_c45215d8e03e.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/46e0b576_74ce_49ce_81ae_a7019267b70f.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/2f139e24_4b03_42ae_96c3_671bc3583cca.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/1843a747_4c9c_488a_9195_ea3c88220bc6.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/18ec304d_7a3e_4e7d_850b_e31e9e59d1a6.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/be4ba968_60ed_44f4_aff8_9606d890473a.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/cdbfcdb8_7e1e_4cfc_8b22_cc6ef28eb86e.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/8936e284_1917_4b88_b1c9_4061fc9c7cd9.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/3c6147ea_f9b8_44a8_a3e4_a098b1f383c0.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/09b3c7e5_a487_4fa3_b7b4_f887769f6ab2.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/12ccb1c8_2103_4a6e_821d_998864dd0f59.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/0041d14e_83e3_4650_9c5a_b068acf6e9c5.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/9e420a5e_3d5e_4b03_86c6_cadef4f36e12.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/69009889_a722_4380_a8ff_b1469406426a.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/fdc10701_5a3e_4ee9_894f_b965832adfc4.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/3914f961_32dc_40f2_9de4_ff51ae63833d.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/8805130b_21a2_43f0_9b06_1262593dc370.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/c9d4dff4_62fc_46ab_9068_6bcc2909e265.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/f9f7213d_809a_412d_9b10_d5e0fe01199d.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/98b71960_d965_4cd0_954e_3252ebe87a0e.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/8d285c59_eebb_463d_89bf_80335fbee33d.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/e11b99ec_ba83_4302_8dbe_d8054ee89139.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/2df07341_1130_4b95_99c4_61defd7ec1e9.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/aac79554_6e5f_4e4f_9771_65dd44fb9759.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/05/Orginal/7aefb92e_3a87_4d4a_92f5_92f42c62f0ae.jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/1394/02/Orginal/01aa3d2d79c74348a173ee7c89d5bb70..jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
 • برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند http://zeytunnews.com/Upload/Image/1394/02/Orginal/8a496ada8e3a4050bf85e4db003de9a5..jpg برای استقبال از روحانی، همه شهرستانهای استان آمدند
مشاهده مطلب
نظرات مخاطبان
 • وای ده ده
  پاسخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ - ۱۳:۴۵
  این همه شهرستانی ؟!!!!
  1 + 0 -
  • مهدی
   ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ - ۱۳:۰۶
   پ ن پ !!!!
   0 + 0 -
  • محمدمهمدی
   ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ - ۱۱:۲۲
   ما ها که خیلی نبودیم....
   0 + 0 -
نظر شما
 • 3
 • 0
 • 0
 •  
 •  

زیتون آماده دریافت نظرات،اخبار و تحلیل های مخاطبین جهت انعکاس می باشد.