بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد!
 
بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد!
 • کد خبر: 24689
 • تاریخ مخابره: 1396/06/22
 • زمان مخابره : 10:49
 • نام عکاس :
 • بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد! http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/09/Orginal/9d3002bc_3adc_4846_b144_51a4d8a3b401.jpg بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد!
 • بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد! http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/09/Orginal/aa2c9847_12a3_4d19_a6b0_03480588c097.jpg بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد!
 • بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد! http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/09/Orginal/3d2d9d12_2388_48a3_8b83_0b82a8a24fef.jpg بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد!
 • بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد! http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/09/Orginal/8f5b42d6_9548_42f4_9570_cb6d7c7bfdd4.jpg بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد!
 • بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد! http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/09/Orginal/7bf9f030_add6_4a0a_802b_5b3a6ca382da.jpg بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد!
 • بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد! http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/09/Orginal/952ef9f1_cad0_42d8_8044_7ae6fec74d3d.jpg بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد!
 • بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد! http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/09/Orginal/adf42fa9_269d_4c99_ae4c_45044682f59d.jpg بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد!
 • بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد! http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/09/Orginal/72873a19_5b1e_4087_b7b1_c77ec569b959.jpg بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد!
 • بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد! http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/09/Orginal/50462b2d_5b2d_4dd3_a663_f9ae9691bf6a.jpg بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد!
 • بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد! http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/09/Orginal/e16a5271_9883_4f2c_8c64_fab5d56652e3.jpg بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد!
 • بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد! http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/09/Orginal/fdd59c22_e85b_4aa6_92fe_5b046419edc4.jpg بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد!
 • بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد! http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/09/Orginal/6223c656_119e_40f7_be5e_31417bb38676.jpg بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد!
 • بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد! http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/09/Orginal/4d8b9d25_2e84_4077_8f8f_6744c5c43322.jpg بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد!
 • بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد! http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/09/Orginal/afc8f87f_eca3_4c88_8572_79034ec63503.jpg بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد!
 • بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد! http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/09/Orginal/5b266889_1ceb_476c_ad6a_9a235fc2d8a0.jpg بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد!
 • بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد! http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/09/Orginal/f1bde62a_de51_4607_9159_251c3e02d5e6.jpg بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد!
 • بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد! http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/09/Orginal/59b5c5cf_6812_4734_8ce6_5916be67a8cf.jpg بندر رحمانلو دریاچه ارومیه هم خشک شد!
مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

زیتون آماده دریافت نظرات،اخبار و تحلیل های مخاطبین جهت انعکاس می باشد.