همایش "انتخاب درست" در دانشگاه تبریز
 
همایش "انتخاب درست" در دانشگاه تبریز
 • کد خبر: 22717
 • تاریخ مخابره: 1396/02/27
 • زمان مخابره : 12:22
 • نام عکاس :
 • همایش http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/0a7706b9_ff0e_4161_9227_49b5d0b285cf.jpg همایش "انتخاب درست" در دانشگاه تبریز
 • همایش http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/e6fc1cb3_9cd6_4ed4_8ae5_60635ecf0987.jpg همایش "انتخاب درست" در دانشگاه تبریز
 • همایش http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/72264afa_d3af_49f1_8e39_9ec9904de607.jpg همایش "انتخاب درست" در دانشگاه تبریز
 • همایش http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/c20b1f52_ad99_4abd_8a45_6bc87b22cc88.jpg همایش "انتخاب درست" در دانشگاه تبریز
 • همایش http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/661cae2b_c2f7_4b2c_9df7_71e08009cfb9.jpg همایش "انتخاب درست" در دانشگاه تبریز
 • همایش http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/51bba7f2_5501_44ae_889f_e6dad2483aea.jpg همایش "انتخاب درست" در دانشگاه تبریز
 • همایش http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/568331b3_f8f1_4495_ab68_7a812964d229.jpg همایش "انتخاب درست" در دانشگاه تبریز
 • همایش http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/f249a90d_68a6_4fb7_9368_3aa35c6407bb.jpg همایش "انتخاب درست" در دانشگاه تبریز
 • همایش http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/7358c6cb_b109_45f4_9237_be8a1f732f6b.jpg همایش "انتخاب درست" در دانشگاه تبریز
 • همایش http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/7f72d54c_386f_431c_a7b1_2b6edea7ca42.jpg همایش "انتخاب درست" در دانشگاه تبریز
 • همایش http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/c827dffb_052e_4723_b02a_795e23d7188d.jpg همایش "انتخاب درست" در دانشگاه تبریز
 • همایش http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/7ace0ee9_2433_4db4_8acd_5c824961701c.jpg همایش "انتخاب درست" در دانشگاه تبریز
 • همایش http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/596e408d_42cc_476a_8e65_9126603544df.jpg همایش "انتخاب درست" در دانشگاه تبریز
 • همایش http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/fb4f021f_dfb1_405d_afb6_92e4d0569d35.jpg همایش "انتخاب درست" در دانشگاه تبریز
 • همایش http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/af3cbac5_c9ee_4a64_a750_1a730a26d2bb.jpg همایش "انتخاب درست" در دانشگاه تبریز
مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

زیتون آماده دریافت نظرات،اخبار و تحلیل های مخاطبین جهت انعکاس می باشد.